آپدیت تحلیل میانمدتی (شاخص کل)

آپدیت تحلیل میانمدتی (شاخص کل)

☝️آپدیت تحلیل میانمدتی (شاخص کل)

یکشنبه ۹۹/۰۷/۰۶ 

شاخص کل بورس : 1,572,158 واحد 

 

حمایت دینامیکی  خط روند میان مدتی که  در نمودار شاخص کل که در تاریخ ۱۵ شهریور ماه داخل کانال عمومی درج گردید.  در حال حاضر شکسته شده است ولی این حمایت از لحاظ استاتیکی  همچنان در  مرز کانال 1,500,000پابرجاست  

 و مقاومت مهم و مانع اصلی و سنگین بر سر راه صعود محدوده 1,660,000 تا 1,700,000 میباشد  

شاخص کل از هرکدام از این سطوح مهم مقاومت و حمایت عبور کند ادامه روند صعود و یا نزول احتمالی را رقم خواهد زد .