ابشده نقدی

ابشده نقدی

ابشده نقدی
شنبه 1400/03/29 

حمایت های اصلی ابشده در مسیر ریزش فعلی:

4,470
4,410
4,350
4,240 

این اعدادامروز در صورت تثبیت زیر 4,530 

فعال خواهند بود.