آبشده نقدی

آبشده نقدی

آبشده نقدی

نمای پنج ماهه ؛ 

در حال حاضر مقاومت مهم 4,720-4,730 

حمایت مهم 👈 4,600 

از هر طرف در بره نوسان خوبی در همون جهت میده  

۱۴۰۰/۰۳/۲۰