تحلیل انس

تحلیل انس

با توجه با تحلیل های ارائه شد در این هفته : 
عرض شد تا زیر 1980$ تثبیت نداشته باشیم و‌ یا کف کانال 1970 شکسته نشود فروشنده شدن در مارکت انس بسیار پر ریسک‌است . 

با توجه به مشاهدات چارت قیمتی تا زمانی که انس بالای 1717$ باشد اهداف : 
1725
1732
1737$ 

را دنبال میکند 
تثبیت یک ساعته زیر 1711 فشار فروش مجددا روی مارکت ایجاد خواهد شد . 
استاپ میان مدتی تر برای انس 1700-1696 میباشد 

 
تراز1711 محل مناسبی برای قرار دادن استاپ خریداران روزانه میباشد 
1400/01/12